Các đơn vị bảo trợ và tổ chức cuộc thi

- Đơn vị bảo trợ: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Thông tin và Truyền thông

- Đơn vị chủ trì: Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam - VNISA

- Đơn vị đồng tổ chức: Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) - Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT)

- Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) - Tập đoàn Viettel